نشست هم اندیشی شاعران سیستان با استادعمرانی

 شب گذشته (مورخه ۱۵/۲/۹۵)جمعی ازشعراوادبای سیستانی جهت هم اندیشی وتبادل نظردرسالن مهمانسرای دانشگاه زابل به میزبانی استادغلامرضاعمرانی گردهم آمدند.

 

دراین نشست ادبی که اکثر دوستداران فرهنگ وادب حوزه سیستان حضورپرشورداشتندوحدود۵ساعت به درازاکشید،شاعران به بیان دیدگاههاو دغدغه های کاری وحرفه ای خوداشاره کردندوخواستارتوجه بیشترمسئولین فرهنگی کشوری واستانی به مقوله فرهنگ درسیستان شدند.

دراین نشست درمواردذیل به بیان نکته نظراتی پرداخته شد.

ازجمله :

– جایگاه بلندمرتبه زبان سیستانی..

– جای خالی ناشرتوانمند..

– جایگاه فراموش شده زبان وادبیات سیستانی..

– عدم توجه به نیازهای هنرمندان ونویسندگان سیستانی

– لزوم توجه به شعراونویسندگان سیستان..

– و……….

درپایان این نشست شاعران باسروده های زیبای خود محفل راگرمی بخشیدند.

علی فیروزکوهی

حسین نظری جهانتیغی

 

علی فیروزکوهی 

ساناز شهنوازی