تحلیل اثرات خشک سالیهای اخیر و کمبود آب دریاچه هامون بر کارکردهای اقتصادی سیستان

تحلیل اثرات خشک سالیهای اخیر و کمبود آب دریاچه هامون بر کارکردهای اقتصادی سیستان

دکتر عیسی ابراهیم زاده

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.