تاثير عوامل زمين شناسی در تغيير مسير رودخانه هيرمند و نقش تاريخی آن در جابجايی سكونتگاه ها در سيستان

تاثير عوامل زمين شناسی در تغيير مسير رودخانه هيرمند و نقش تاريخی آن در جابجايی سكونتگاه ها در سيستان

دکتر عیسی ابراهیم زاده

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.