نقش سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری ایران

نقش سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری ایران

حسین نورآبادی ، رویا سبزه گر

 

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.