برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot

دکتر زهرا شریفی نیا

 

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.