جمعه, 04 بهمن 1398

دین آسان/سیدجواد حسینی طباطبایی

" دین آسان"

  انسان باورمند( مومن) به آموزه های دین در سه عرصه" پندار، گفتار ،رفتار"(= ذهن، زبان، عمل) همواره در معرض" غفلت"،" لغزش"،"خطا" و" گناه" است. دین آسان ، برای همه آنها راه جبران گذاشته است.

۱_خواستن:

" دعا" به معنی طلب کردن وخواندن، برای عبور از" غفلت" و رسیدن به" حضور" است، ونیز "ایمنی خواستن"وجستن از لغزشها و بدی ها و"توفیق خواستن"بر خوبی هااست. همه دعاهایی که بطور عام آمده اند ویا اینکه برای وقت یا مکان معینی اختصاص داده شده اند__اگر به مفهوم ومضمون آنها دقت شود__ مقصود از همه آنها همین است.فلسفه تکرارسه بار، یا هفت بار،وبیشتر "دعا" نیز همین است.

 و چرا استعداد( لیاقت) بهشتی شدن را نداشته باشد، آنکه چنین مراقبتی بر " دعا" دارد.

۲_لغزشها و خطا کاریهای انسانی خود برسه گونه است:

 برخی لغزشها وخطاها نسبت به خداوند است.( ظلم به خدا)( حق الله)

که مهمترین آن حق " عبادت" است.که جبران آن به"قضا"یا به پرداخت "کفاره "ای به مستمند است . وآنکه قدرت بر آن ندارد به یک" استغفار" است ونیز "دعا".

برخی لغزشها وخطاها، نسبت به " خود" است.( ظلم به خویشتن)( حق النفس) که جبران آن به "تصحیح عمل"و روی آوردن به"حسنات"است."ان الحسنات یذهبن السیئات:نیکوی ها زشتی ها (= خطاها)را محو(=پاک ) می سازد، در همین جاست.هر عمل نیکو هرچند کوچک، اگر چه"برداشتن سنگریزه ای ازپیش پای عابران" باشد.یا"سیراب ساختن ویاتیمار کردن یک حیوان " باشد. یا" زدودن آلودگی از محیط زیست"باشد.و نیز " دعا" و" استغفار"(= طلب بخشش)این ها برای آسان سازی رفتن به بهشت است.

برخی لغزشها و خطاها نسبت به دیگران(غیر خود و خدا) است.(ظلم به غیر )( حق الناس) که راه جبرانی جز به "اداء حق غیر" و یا" جلب رضایت" او نیست.تنها جای سخت کار همین جاست، که هیچ دعایی واستغفاری کارساز نیست،از اینجا تا قیامت قصه همین است، هیچ راهی جز تصفیه حساب بااین صاحبان حق نیست( یرضی الخصما) " دروغ، غیبت، تهمت، دزدی، خیانت،......"نسبت به افراد و جامعه ، جز به اداء آن، محو وپاک نمی شود.

نظرات  

 
0 #1 نوروز
عالی .ممنونیم جناب طباطبایی اما بیشتر توضیح میدادید بهتر بود . استفاده کردیم
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home یادداشت دین آسان/سیدجواد حسینی طباطبایی