چهارشنبه, 13 فروردين 1399

گفتگو بادکترابوالقاسم مختاری نماینده اسبق سیستان پیرامون مسائل سیستان

گفتگوبادکترابوالقاسم مختاری یکی ازنمایندگان ادواری سیستان درمجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل سیستان.

دکترابوالقاسم مختاری ازنمایندگان سیستان در دوره های ششم وهفتم مجلس، که به گفته خودش بیشتر طرح های اجرائی امروز که درسیستان درحال انجام ویادرآینده نزدیک خواهدانجامید ازتلاشها وپیگیری ایشان می باشد. باایشان گفتگوئی صریح انجام داده ایم که ازنظرتان می گذرد.

آقای دکتر نگاه شما به توسعه سیستان چیست؟ درحال حاضر سیستان بعلت خشکسالی  های چندساله اخیر، شرائط حادوبغرنجی دارد که مردم، دچار مصیبت وآلام درونی شده اند وبه دنبال آن سبب فقرو محرومیت به جهت ازدست دادن نهاده های کشاورزی وگرفتاری سوء تغذیه ازیکسو وازطرف دیگر،ریزگردها که مردم رادچار بیماری های ریوی کرده است واینها همه سبب اوضاع بدوضعیت معیشتی مردم شده است وبه نظرمن باید برای حداقل نیازهای اساسی مردم سیستان ، مسئولان برنامه ریزی صحیحی ارائه دهند.

آقای دکتر بفرمائیداکثرمسئولان نظرشان این است که مرز یک فرصت است ، چرامرز بازنمی شود؟ بحثی که اینک درسیستان مطرح است بحث حقآبه رودهیرمنداست  که باعث شده بسیاری از مردم سیستان روستاهایشان راتخلیه کنند وبه سایر نقاط ایران مهاجرت کنند ودرشرائط فعلی باید حداقل نیازهای معیشتی واشتغالزائی رابرای مردم فراهم کنیم وازطریق آب این امکان وجود ندارد. مرز درسالهای نه چندان دور بازبود  ومردم امرارمعاش خوبی داشتند  وتردد 15هزار خودرو دریک شبانه روز درجاده های مرزی حاکی ازرونق کسب وکار وبهبود شرائط زندگی مردم این سامان بود. درآن زمان خیلی ها دربخش کشاورزی فعال نبودند ، به دلیل اینکه مردم از طریق بازبودن مرز تامین بوده وسبب رونق اقتصاد خانواده های سیستانی می شده است.

به نظرشما ایجادمنطقه آزادمی تواند کارگشای مسائل ومشکلات سیستان شود؟به نظربنده بحث منطقه آزادتجاری وبازشدن مرز ازاولویت های مهم برای سیستان، آنهم به شکل قانونمند، مثل سایر مناطق آزادتجاری درکشور باید باشدوبنابراین درسیستان حتی باایجاد منطقه آزاد ، درصورتی که شرائط بازشدن مرز فراهم نشود هیچگونه تاثیری نخواهد داشت.

به نظر شما باتوجه به کمبود منابع آبی درسیستان چه راهکارهایی برای رونق کشاورزی وجوددارد؟به نظربنده هرقظره آب  که وارد سیستان شود باید استفاده بهینه شودتابتوانیم ازمنابع آبی بهتر استفاده کنیم ، آبیاری بالوله  که خوشبختانه به مرحله اجرادرامده توسط اینجانب پیگیری شده  ومستندات ان نیز موجوداست وتاثیران دربخش کشاورزی می تواند باعث بهبود معیشت  وارتقاء کشاورزی درسیستان شود. مطالعات سیستم انتقال آب  بالوله ، باملاقاتهای  حضوری باکارشناسان مربوطه درزابل ومرکز انجام شده که تامرحله اجراء مااین مسئله راپیش بردیم.

به نظرشما باید چه زیرساختهایی برای ایجاد منطقه آزادتجاری فراهم شود؟ منطقه آزادتجاری نیازمند یکسری الزامات می باشد که بایدبه آنها توجه داشته باشیم که مهمت

رین آنها نیازهای اساسی کشورافغانستان است.ماباایجاد کارخانجات صنایع کوچک واشتغالزائی درانها می توانیم محصولات موردنیاز افغانها رادرزابل تولید وبه آن سوی مرز صادرکنیم. منطقه آزادتجاری نحوه اجرای آن مهم بسیارمهم است وزمانی توجیه اقتصادی دارد که برای آحادمردم ایجادشغل داشته باشد، درحالیکه ترانزیت کالا ازبندرچابهار به میلک  وازآنجا به افغانستان ، توجیه اقتصادی برای منطقه ندارد ومردم درآن هیچگونه مشارکتی ندارند.

اجرای طرح دفترچه سلامت که ازپیگیری های جنابعالی بوده اکنون چگونه می بینید؟ بحث طرح بیمه  روستائی وصدور دفترجه های بیمه ایرانیان که درآن زمان ازمشکلات اساسی بود، ازپیگیری های مستمر آن زمان بود.برای جامعه روستایی و جامعه شهری فاقد دفترچه بیمه درمانی درگذشته انجام شده  واکنون بااجرای طرح نظام سلامت تاحدودی مشکل درمان مردم حل شده ، هرچندبازهم کاستی هایی وجوددارد ولی این نواقص درحال رفع می باشد.اکثرمردم روستاهای سیستان زیرخط فقر هستند ویارانه ها کفاف خرج خانواده ها رانمی دهدوبه این شکل اجرای یارانه ها مخالفیم  ودولت می باید شیوه های دیگر، افراد نیازمند راتحت پوشش قراردهد تامردم بتوانند نیازهای اساسی خودرارفع کنند

درپایان باید عرض کنم مشکلات اساسی دیگری نیز وجود دارند که دولت باید با توجه به شرایط زندگی مردم مناطق محروم باید به آنها توجه داشته باشد از جمله اینها صنوف زابل می باشد که در سالهای خشکسالی و شرایط بد اقتصادی خانواده ها رونق کسب و کار رو به افول رفته و کسبه محترم نیز هر ساله با ارقام بالا  مالیات روبه رو هستند و دولت باید در این زمینه با بخشش و یا کاهش درصدی از مالیات آنها را در نظر داشته باشد.تعرفه های بالای آب و برق نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که گریبانگیر مردم محروم منطقه سیستان است که جا دارد وزارت نیرو تمهیداتی را در این مورد در نظر داشته باشد.

در طرح نقسیمات کشوری پیگیری ایجاد شهرستان های جدید و ارتقاء سیستان به چند شهرستان که خوشبختانه هیرمند در زمان ما ایجاد شد و زهک از قبل و شهرستانهای هامون و نیمروز از یشنهادات بنده بوده است که باید در آینده به استانی شدن منطقه بیاندیشیم

 

ارتقاء جاده ها از جمله پیگیری در احداث بزرگرا زابل زاهدان تصویب بزرگراه زابل به دوست محمد ارتقاء جاده فرعی زابل به نهبندان به جاده اصلی از پیگیری های اینجانب بوده است .

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home یادداشت گفتگو بادکترابوالقاسم مختاری نماینده اسبق سیستان پیرامون مسائل سیستان