چهارشنبه, 13 فروردين 1399

ایران، جان سیستان است.

ایران

 

تیمور گورکانی می گوید: در کویرِ میانِ خراسان و کرمان با کاروانی هفت نفره که عازم سیستان بود بر خوردم، همه تنومند، بلندقد و قدرتمند از پیرمرد آن گروه پرسیدم در زابلستان همه این طور بلند قامت هستند؟ پیرمرد گفت: در زابلستان همه این طور هستند آن جا مملکت مردان ایران است. تیمور ادامه می دهد: از روزی که وارد خراسان شدم تا آن روز نام ایران را از کسی نشنیده بودم، تنها در شاهنامه خوانده بودم، مصمم شدم زابلستان را ببینم، رفتم و میهمان نواده ی گودرز امیر زابلستان شدم هنگام خداحافظی از او تقاضای سپاهی از مردان زابلستان کردم، امیر گفت: نمی توانم، این جا ایران است و مردان ایران، فقط در قشون ایران سرباز می شوند و هرگز وارد قشون اجنبی نخواهند شد.

 

تلخیص از صفحات 144 تا 148 کتاب منم تیمور جهانگشا

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home یادداشت ایران، جان سیستان است.